Wednesday, May 18, 2011

ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕದ ಆತ್ಮೀಯರೆ / ಸ್ನೇಹಿತರೆ

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃgÀÄ PÀÈwAiÀiÁzÀ ºÀjPÀxÁªÀÄÈvÀ¸ÁgÀªÀÅ, CzsÁåvÀä dUÀwÛUÉ ²æà dUÀ£ÁßxÀ zÁ¸ÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ªÁåSÁå£ÀªÀÅ ¸À0¸ÀÌöÈvÀzÀ°è ¨sÁµÁ0vÀgÀUÉÆ0qÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ gÀZÀ£ÉAiÉÄ0§ ºÉUÀνPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢zÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀtÚ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß http://harikathaamruthasara.blogspot.com/ (¨ÁèU﫼Á¸À)zÀ°è ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ F vÁtªÀ£ÀÄß «ÃQë¹ vÀªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ §AiÀĸÀÄvÉÛêÉ.


ವ೦ದನೆಗಳೊ೦ದಿಗೆ

ಅನ೦ತರಾಜ್
ಶ್ಯಾಮಲಾ
ಸತ್ಯವತಿ

ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ - ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಳಾಸ --

http://harikathaamruthasara.blogspot.com/

3 comments:

 1. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  ReplyDelete
 2. ಮೇಡಮ್,

  ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.

  ReplyDelete
 3. ಕಾಕಾ ಹಾಗೂ ಶಿವೂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

  ReplyDelete